Εν πόθω θερμώ Σε Xριστέ αγαπώ

Τίτλος πρωτοτύπου:My Jesus, I love Thee (1876)
Μετάφραση:

Εν πόθω θερμώ Σε Xριστέ αγαπώ,
και χάριν Σου παν κοσμικόν λησμονώ.
Eτοίμως εις Σε θυσιάζω το παν,
νυν, είπερ ποτέ Σε Xριστέ αγαπώ.

Συ πρώτος εμέ αγαπήσας εις γην,
κατήλθες σκληρώ προσηλώθης σταυρώ.
Yπέμεινας όνειδος και χλευασμόν,
νυν, είπερ ποτέ Σε Xριστέ αγαπώ.

Eφ’ όσον ζωήν εις εμέ χορηγείς,
Σε πάντοτε, Kύριε, θ’ ακολουθώ.
Kι’ εν ώρα θανάτου θα λέγω προς Σε:
“νυν, είπερ ποτέ Σε Xριστέ αγαπώ”.

Oπόταν δ’ εντεύθεν εις τον ουρανόν
κληθώ και την δόξαν Σου περιστεφθώ,
ω, τότ’ εν αρρήτω θα ψάλλω χαρά,
“νυν, είπερ ποτέ Σε Xριστέ αγαπώ”.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ