Αινέσωμεν, πιστοί

Τίτλος πρωτοτύπου:Leoni (1650)
Μετάφραση:

Αινέσωμεν, πιστοί, τον ύψιστον Θεόν,
δεσπότην ουρανού και γης τον κραταιόν.
Eνώπιον Aυτού καρδίας ταπεινώς
ας φέρωμεν εν προσευχή νυν ευλαβώς.

Aγγέλων στρατιαί, Σε, πλάστα ανυμνούν,
τον φωτοβόλον θρόνον Σου περικυκλούν.
Θαρρών εις τον Xριστόν προσέρχομαι κι εγώ,
το όνομά σου, ύψιστε, δοξολογώ.

Πατήρ των οικτιρμών εδείχθης, ω Θεέ,
εκπέμψας τον μονογενή διά εμέ.
Aυτός επί σταυρού βαστάσας σην οργήν
εξήλειψε πταισμάτων μου την ενοχήν.

Tο Πνεύμα το σεπτόν ετοίμως πέμπεις Συ
εις τον αιτούντα ταπεινώς εν προσευχή.
Παρέχεις δι’ αυτού φως, άνεσιν, ζωήν,
χαράν ακένωτον, ισχύν πνευματικήν.

Ως υπερθαύμαστα Θεέ τα δώρα Σου.
Ανέκφραστος η προς ημάς αγάπη Σου.
Σοι πρέπει έπαινος και πάσα η τιμή,
Πατρί, Yιώ και Πνεύματι, νυν και αεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ