Ω Κύριε, πόσο θαυμαστός

Τίτλος πρωτοτύπου:How majestic is your name (1981)

Ω Κύριε, πόσο θαυμαστός
είσαι σε όλη τη γη.
Ω Κύριε, πόσο θαυμαστός
είσαι σε όλη τη γη.

Επωδός Α'
Ω Θεέ, Σε υψώνουμε,
ω Θεέ, Σε λατρεύουμε,
ένδοξε, δίκαιε,
ω άγιε πατέρα.

Επωδός Β'
Ω Θεέ, Σε υψώνουμε,
ω Θεέ, Σε λατρεύουμε,
ένδοξε, άγιε,
βασιλιά της ειρήνης.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ