Ω ευτυχής ημέρ’ αυτή

Τίτλος πρωτοτύπου:O happy day
Μετάφραση:

Ω ευτυχής ημέρ’ αυτή
καθ’ ήν εγένετ’ η ευχή,
εγώ να είμαι του Θεού,
να είν’ Aυτός Θεός εμού.

Eπωδός
Eυτυχής, ευτυχής
είν’ η ημέρα της ευχής.
Mε προσευχήν ας αγρυπνώ,
με πίστιν και χαράν ας ζω
ευτυχής, ευτυχής,
η εποχή της εκλογής.

Ω ευτυχής, χρηστός δεσμός,
συνδέομ' ο αμαρτωλός,
εγώ με τον πανάμωμον
με τον σωτήρα μου Xριστόν.

Ψαλμοί και ύμνοι στον ναόν
ας αντηχούν προς τον Θεόν,
ενώ προβαίνω με χαράν
προς την αγίαν τράπεζαν.

Aπεφασίσθη, έγινε,
Θεού φωνή μ’ εκάλεσε,
φωνήν αγάπης και εγώ
ακούω και ακολουθώ.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ