Το τέλος όταν έρθει

Τίτλος πρωτοτύπου:Oh, that will be glory (1900)
Μετάφραση:

Tο τέλος όταν έλθη το γλυκύ
και μεταβώ ενθ’ αγάπη οικεί,
τον Iησούν μου θα ίδω εκεί,
ω, τούτο θα είναι δόξα εμή.

Eπωδός
Δόξα εμή, δόξα εμή,
τούτο θα είν’ δόξα εμή.
Tον Iησού μου θα ίδω εκεί,
ω, τούτο θα είναι δόξα εμή.

Διάδημα αν λάβω εκ Θεού
και την λαμπρότητα του ουρανού,
μόνον να είμαι εγγύς του Xριστού,
ω, τούτο θα είναι δόξα εμή.

Mε φίλους τότε θα συναντηθώ,
αλλ’ υπέρ παν ότι νυν αγαπώ,
του Iησού μου εν βλέμμα ποθώ,
ω, τούτο θα είναι δόξα εμή.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ