Προσφέρατ' ομοθυμαδόν

Τίτλος πρωτοτύπου:Doxology (1551)
Μετάφραση:

Προσφέρατ' ομοθυμαδόν
δοξολογία τοιαύτην
εις τον Πατέρα και Υιόν
και Πνεύμα Άγιο, αμήν.
Αμήν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ