Πόσον μέγα εν σοι φίλον

Τίτλος πρωτοτύπου:What a friend we have in Jesus (1855)
Μετάφραση:

Πόσον μέγαν εν Σοι φίλον
έχομεν, ω Iησού.
Ποία χάρις και αγάπη
λάμπει εν τω βίω Σου.
Ποίαν της ψυχής γαλήνην
ζημιούμεθα μωρώς,
πόσην όμως Συ ειρήνη
μας παρέχεις διαρκώς.

Mας αφίνουσιν οι φίλοι;
Καταφεύγομεν προς Σε
όταν πειρασμοί ποικίλοι,
όταν θλίψεις περισσαί,
όταν λύπαι απειλώσι,
πάντα φέρομεν εις Σε
και χαραί αν μας κυκλώσι,
πάλιν σπεύδομεν προς Σε.

Όταν βάρη έμπροσθέν Σου
φέρωμεν εν προσευχή,
ποία εις το πρόσωπόν Σου
χάρις ακτινοβολεί.
Πάσας μας τας αμαρτίας
εξαλείφεις, ω Xριστέ,
πάσας μας τας ανομίας
ιδού φέρομεν προς Σε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ