Πατέρα επουράνιε, αμνέ του Θεού

Τίτλος πρωτοτύπου:By Your blood (1984)

Πατέρα επουράνιε, αμνέ του Θεού,
ταπεινά σε προσκυνούμε ψάλλουμε άγιος, άγιος.
Οι ουρανοί σου ψάλλουν τον ύμνο των λυτρωμένων,
δίνουν δόξα στον αμνό.

Το αίμα Σου μας λυτρώνει,
το αίμα Σου μας ελευθερώνει,
με το αίμα Σου θα’ ρθούμε μπροστά στο θρόνο Σου.
Το αίμα Σου μας λυτρώνει,
το αίμα Σου μας ελευθερώνει,
το αίμα Σου ω αμνέ του Θεού.