Ο Ιησούς, όταν πάει μπροστά

Τίτλος πρωτοτύπου:For the Lord is marching on (1979)

Ο Ιησούς, όταν πάει μπροστά
και ο στρατός, ακολουθεί πιστά,
τότ΄ η δόξα Του στη γη μας θα φανεί.
Ψάλλε ύμνο, σαν θριαμβευτής,
δόξασέ Τον, σύ ΄σαι ο νικητής,
κανένα όπλο να σε βλάψει δεν μπορεί.

Επωδός
Τον Ιησού ακολουθούμε,
για τον εχθρό αδιαφορούμε,
κανείς μπροστά μας
δεν μπορεί πια να σταθεί.

Προχωρούμε, πάντοτε μπροστά,
κι ο Ιησούς μας, τα κλειδιά κρατά,
μπρός λοιπόν να κυριεύσουμε τη γη.
Ο Ιησούς, όταν πάει μπροστά
και ο στρατός, ακολουθεί πιστά,
τότ΄ η δόξα Του στη γη μας θα φανεί.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ