Με τον Κύριο ενικήσαμε

Τίτλος πρωτοτύπου:Victory Song (Through Our God) (1979)
Μετάφραση:

Με τον Κύριο ενικήσαμε,
και τον διάβολο καταπατήσαμε,
γι αυτό θα το φωνάξουμε:
«Χριστός ο λυτρωτής».

Γιατί, Αυτός ενίκησε
και έλυσε τα δεσμά,
τον θάνατο εσύντριψε,
κι η γη όλη θα δει ότι ....

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ