Λάβε την εμήν ζωήν

Τίτλος πρωτοτύπου:Take my life and let it be (1780)
Μετάφραση:

Λάβε την εμήν ζωήν,
Σοι καθιερώ αυτήν,
σώτερ πάσαν μου στιγμήν
ας αινώ τον ποιητήν.

Λάβε χείρας μου ιδού,
ας κινώνται υπό Σου,
λάβε πόδας μου και δος
Σε ν’ ακολουθούν πιστώς.

Λάβε την εμήν φωνήν,
ίνα ψάλλη Σην ωδήν,
λάβε χείλη μου τους Σους
να λαλώσιν οικτιρμούς.

Λάβε άργυρον, χρυσόν
ό, τι έχω ποθητόν,
λάβε νουν μου φώτισον
εις το θέλημα το Σον.

Λάβε θέλησιν εμήν,
Σοι παραχωρώ αυτήν,
λάβε την καρδίαν μου,
αύτη έστω θρόνος Σου.

Λάβε την αγάπην μου,
τους ποικίλους πόθους μου,
λάβε με ολοτελώς
και θα είμαι όλως Σος.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ