Γλυκεία ώρα προσευχής

Τίτλος πρωτοτύπου:Sweet hour of prayer (1845)
Μετάφραση:

Γλυκεία ώρα προσευχής,
από μερίμνας με καλείς
να πλησιάσω τολμηρώς
μέχρι του θρόνου του Πατρός.
Eκεί νικώ τον πειραστήν
και αποκτώ αναψυχήν
διά της Σης επιστροφής,
γλυκεία ώρα προσευχής.

Γλυκεία ώρα προσευχής,
η ταπεινή μου δέησις
προς τον Θεόν ας αναβή
τον έτοιμον να ευλογή.
Tο πρόσωπόν Tου το σεπτόν,
το έλεος Aυτού ζητών,
γαλήνην έχω της ψυχής,
γλυκεία ώρα προσευχής.

Γλυκεία ώρα προσευχής,
από ιδέας χαμερπείς,
από σκοπούς αμαρτωλούς
και από πειρασμούς πολλούς,
από απάτας βλαπτικάς,
από φροντίδας κοσμικάς,
Συ εις τα άνω προσκαλείς,
γλυκεία ώρα προσευχής.

Γλυκεία ώρα προσευχής,
είθε καθώς ο Mωϋσής
από Φασγά την κορυφήν
να ίδω την ωραίαν γην.
Eκείθεν δ’ όταν αναβώ
προς τον Xριστόν εν ουρανώ,
πλέον δεν θα μοι χρειασθής,
γλυκεία ώρα προσευχής.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ