Έζων ποτέ ως άσωτος υιός

Τίτλος πρωτοτύπου:Old black Joe (1860)
Μετάφραση:

Έζων ποτέ ως άσωτος υιός,
άνευ Χριστού κ'ήμην απολωλώς.
Αναζητών ειρήνην και χαράν,
αλλά δεν εύρον ειμή μόνον την αράν.

Επωδός
Τι χαρά, τι χαρά να είσαι του Χριστού,
να ονομάζησ' αληθώς τέκνον Θεού.

Θέλω υμνεί απαύστως τον Χριστόν,
εν όσω ζω θ' ακολουθώ Αυτόν,
αξιωθείς να γείνω του Θεού
και μέτοχος στην μέλλουσαν δόξαν Αυτού.

Αν δεν γνωρίζεις φίλε τον Χριστό,
μη φοβηθής να έλθης εις Αυτόν,
ω πρόσελθε και θα ελεηθής
τώρα εάν στους πόδας του Χριστού ριφθής.