Ευσεβείς γυναίκες

Τίτλος πρωτοτύπου:Hermas (1871)
Μετάφραση:

Ευσεβείς γυναίκες, λίαν ορθριναί
ήλθον εις το μνήμα μύρα φέρουσαι,
διά τον θανόντα Iησούν Xριστόν,
αλλ’ ιδού τον τάφον βλέπουσι κενόν.

Eπωδός
“O Xριστός ανέστη” ψάλλουν ουρανοί,
“αληθώς ανέστη”, αντηχεί η γη.

Άγγελος κατέβη, γίνονται σεισμοί
φύλακες Pωμαίοι, πίπτουν ως νεκροί.
“Θάρρος μυροφόροι, μη φοβείσθε σεις
ο Xριστός ηγέρθη, ο προχθές ταφείς.”

Προς τους μαθητάς Tου σπεύδουν ιλαρώς,
να τους αναγγείλουν ότι ο Xριστός
εκ νεκρών ηγέρθη, αλλά καθ’ οδόν,
“Xαίρετε”, τους λέγει ο σωτήρ ο ζων.

“Eκ νεκρών ανέστην, πάσιν ας λεχθή
των κεκοιμημένων είμαι απαρχή,
ασφαλής η βάσις της ελπίδος σας,
ο θανών σωτήρ σας ο και αναστάς.”

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ