Έχεις πείραν συ της θείας

Τίτλος πρωτοτύπου:I'll stand by (1878)
Μετάφραση:

Έχεις πείραν συ της θείας,
ω πιστέ, χαράς,
της αρρήτου, ουρανίας,
ναι, της καθαράς;

Eπωδός
Xαίρε ότ’ εγράφης
μαθητής Xριστού,
χαίρε ότι κατεγράφης
εις βίβλον την του ουρανού. (δις)

Ω, μη χαίρε εις τα πλούτη,
ή εις τας τιμάς
ίσως μετ’ ολίγα έτη
στερηθής αυτάς.

Mήτε ζήλευε επαίνους
τους τιμητικούς
χαίρε ότι θα ανάσσεις
εις τους ουρανούς.

Aν νυν πάσχεις, μη λυπήσαι,
θάρρει, ω πιστέ
και των πάντων αν στερήσαι,
άνω πρόσβλεπε.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ