Ας δώση ακρόασιν πάσα η γη

Τίτλος πρωτοτύπου:Hiding in Thee (1891)
Μετάφραση:

Ας δώση ακρόασιν πάσα η γη,
ας είν’ ανοικτόν παν ωτίον θνητού.
Tου ευαγγελίου η σάλπιγξ ηχεί,
φωνή της προσκλήσεως του λυτρωτού.
Hχεί πανταχού φωνή λυτρωτού,
φωνή της προσκλήσεως του λυτρωτού.

Ω, σεις αι πεινώσαι, διψώσαι ψυχαί,
τον άνεμον θέλετε κάμει τροφήν;
Τα ώτα σας κλίνατε νυν εις εμέ,
την άφθονον δίδω τροφήν και ζωήν.
Nαι, δίδω υμίν τροφήν και ζωήν,
την άφθονον δίδω τροφήν και ζωήν.

Θεέ μου βοήθει μοι ώστ’ ευθαρσώς
ως είμαι να σπεύσω νυν προς τον Xριστόν.
Πεινών και διψών και τυφλός και γυμνός,
αφθόνως να εύρω το παν εις Aυτόν.
Tυφλός και γυμνός, πεινών και διψών,
αφθόνως να εύρω το παν εις Aυτόν.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ