Ανεστήθη ο Χριστός

Τίτλος πρωτοτύπου:Christ the Lord, is risen today (1708)

Ανεστήθη ο Χριστός, αλληλούια,
απαρχή νεκρών Αυτός, αλληλούια,
πύλες Άδη σύντριψε, αλληλούια,
θάνατον ενίκησε, αλληλούια.

Σαν θυσία στο Θεό, αλληλούια,
πέθανε εις στο σταυρό, αλληλούια.
Πάσχα μας είν’ ο Χριστός, αλληλούια,
εορτάζουμε λαμπρώς, αλληλούια.

Θάνατε που κέντρο σου; Αλληλούια,
άδη που η νίκη σου; Αλληλούια.
Τους ενίκησ’ ο Χριστός, αλληλούια,
χάρηκε ο ουρανός, αλληλούια.

Ζει και πάλι ο Χριστός, αλληλούια,
είναι της ζωής το φως, αλληλούια,
ας αγάλλεται η γη, αλληλούια,
και ας ψάλλουν οι ουρανοί, αλληλούια.