Αναστάσεως ημέρα

Τίτλος πρωτοτύπου:Christ the Lord, is risen today (1708)

Αναστάσεως ημέρα
η μεγάλη και σεπτή,
ανατέλλει λαμπροτέρα,
ευφρανθώμεν εν αυτή.
Xαίρε πάσχα ιερόν.
Πάσχα μέγα και σεπτόν.
Xαίρε πάσχα ο Xριστός,
ο ενσαρκωθείς Θεός.

Πύλας Άδου αφανίσας,
έλυσας τους εν δεσμοίς
και τον θάνατον πατήσας,
Συ ανέστης νικητής.
Xαίρε ζωηφόρος Συ,
των πιστών Σου η ζωή
θριαμβεύεις κραταιός,
ο ενσαρκωθείς Θεός.

Φόρον ταπεινής καρδίας
αναπέμπομέν Σοι νυν
της πνευματικής λατρείας
δέξαι σώτερ, την οσμήν.
Δέξαι τέκνων Σου ευχάς
λυτρωθέντων της αράς.
Xαίρε Συ του κόσμου φως,
ο ενσαρκωθείς Θεός.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ