Άκουσε τι λέγει ο Κύριος μου

Τίτλος πρωτοτύπου:Speak my Lord (1911)
Μετάφραση:

Άκουσε τι λέγει ο Κύριος μου,
«ποιός θα υπάγει δι’ εμέ;
Ποιός θα υπάγει στον αγρό Μου
για να εργασθεί για τις ψυχές».

Επωδός
Μίλα μου Ιησού, μίλα μου και έτοιμος εγώ,
πρόθυμος Κύριε, θέλημα Σου για να εκτελώ.

Όταν άνθρακες πυρός αγίου
του προφήτη χείλη άγγιξαν,
άκουσε ευθύς φωνή Κυρίου,
κι ανεφώνησε: «Ιδού εγώ».

Πλήθος άπειρο στην αμαρτία
όλοι χάνονται χωρίς Χριστό.
Τρέξε σήμερα με προθυμία
για να πεις «είμ’ έτοιμος εγώ».

Ύστερα το θέρος θα περάσει,
τώρα είν’ καιρός του θερισμού,
ο χειμώνας γρήγορα θα έρθει,
τρέξε στον αγρό του Ιησού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ