Αγάπη πιο πολλή

Τίτλος πρωτοτύπου:More love to Thee (1856)
Μετάφραση:

Αγάπη πιο πολλή δώσε Χριστέ
και κάθε προσευχή εισάκουσε,
κράζω γονατιστός πολλή αγάπη δος
Υιέ Θεού, Χριστέ Ιησού.

Ζητούσα γήϊνα, καλά ποτέ,
τώρα ζητώ Εσέ, αγαπητέ,
παρακαλώ θερμώς πολλή αγάπη δος
Υιέ Θεού, Χριστέ Ιησού.

Θλίψεις δεινά πολλά αν με κυκλούν,
οι υποσχέσεις Σου με εμψυχούν.
Επιποθώ σφοδρώς πολλή αγάπη δος
Υιέ Θεού, Χριστέ Ιησού.

Στο τέλος της ζωής και αν πονώ,
αλλά τη δόξα Σου κατανοώ.
Και κράζω διαρκώς πολλή αγάπη δος
Υιέ Θεού, Χριστέ Ιησού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ