Αεί ας έχω καθαράν

Τίτλος πρωτοτύπου:Sawley (1860)

Αεί ας έχω καθαράν
καρδίαν, ω Θεέ,
ίνα αινώ Σε με χαράν
κι’ ενθέρμως αγαθέ.

Kαρδίαν άδολον, αγνήν,
πραείαν, ευπειθή,
διά ν’ ακούη Σην φωνήν
και να ακολουθή.

Kαρδίαν αγνισθείσαν νυν
με αίμα του Xριστού,
ειλικρινή και ταπεινήν,
ομοίωμα Aυτού.

Kαρδίαν νέαν εντελώς,
κενήν αμαρτιών
και ελευθέραν παντελώς
εκ στοχασμών κακών.

Έστω δε αύτη ιερός
ναός του λυτρωτού
και θρόνος του Θεού πατρός,
των πάντων ποιητού.

  • ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ